LAUBLE

PRÄZISIONSDREHTEILE

Ochrona danych

Ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia Państwu charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej w skrócie “Danymi”) w ramach naszej oferty internetowej i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych. (zwana dalej łącznie “Oferta internetowa”). W odniesieniu do stosowanych pojęć, takich jak “dane osobowe” lub ich “przetwarzanie”, odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

I.Ochrona danych w skrócie

INSTRUKCJE OGÓLNE

Poniższe wskazówki zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Po pierwsze, Państwa dane są gromadzone w wyniku przekazania nam ich przez Państwa. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina otwarcia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

W jakim celu korzystamy z Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

JAKIE PRAWA PRAWA PRAWA DOTYCZĄCE SWOICH DANYCH?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych przez Państwa danych osobowych (ART. 15, RODO).

Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania (ART 16, RODO), zablokowania lub usunięcia tych danych (ART. 17, RODO).

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych (ART. 18, RODO).

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania i zażądania przekazania danych, które Państwo podali (ART. 20, RODO).

W tym celu oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (ART. 77, RODO).

PRAWO ODWOŁANIA

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonych uprzednio zgód (ART. 7, ABS. 3, RODO).

PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚCI

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które Państwa dotyczą (ART. 21, RODO).

NARZĘDZIA ANALIZY I NARZĘDZIA DOSTAWCÓW TRZECICH

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Twoje zachowanie podczas przeglądania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analizy zachowań związanych z przeglądaniem stron są zazwyczaj anonimowe; nie można ich powiązać z użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej Polityce prywatności.

II.Uwagi ogólne i obowiązkowe informacje

PRYWATNOŚĆ

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane . Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

INSTRUKCJA ODPOWIEDZIALNEGO ORGANU

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Lauble GmbH Präzisionsdrehteile

Steinbeisstraße 2

78655 Dunningen

Telefon: +49 (0) 7403 / 92908-0

E-Mail: datenschutz(at)lauble.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie wysłane do nas pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania.

PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZECIW ZBIORANIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania . Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy, w tym profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

PRAWO ODWOŁAWANIA SIĘ DO WŁAŚCIWEJ WŁADZY REGULACYJNEJ

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem

do strony BFDI

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

INFORMACJA, BLOKOWANIE, USUWANIE I KOREKTA

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w wydawnictwie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SPRZECIW NA REKLAMOWE E-MAILE

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

III. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

CIASTECZKA

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika w Internecie) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Na tej stronie używane są następujące pliki cookie:
fe_typo_user

Czas przechowywania pliku cookie

  • Koniec sesji

cel, powód

  • Plik cookie sesji frontendu TYPO3. Ten plik cookie to standardowy plik cookie sesji TYPO3. W przypadku logowania użytkownika zapisuje identyfikator sesji, pod którym rozpoznawany jest zalogowany użytkownik w celu przyznania mu dostępu do chronionych obszarów.
be_typo_user

Czas przechowywania pliku cookie

  • Koniec sesji

cel, powód

  • Plik cookie sesji frontendu TYPO3. Ten plik cookie informuje Typo3, czy odwiedzający jest zalogowany do backendu Typo3 i który to użytkownik backendu. (dotyczy tylko administratorów)
cookieconsent_dismissed

Czas przechowywania pliku cookie

  • niezbędne ciasteczko - 1 rok

cel, powód

  • Zapisuje, czy powiadomienie o użyciu plików cookie zostało potwierdzone przez kliknięcie przycisku „Zrozumiałem”.
__cfduid

Czas przechowywania pliku cookie

  • niezbędne ciasteczko - 1 rok

cel, powód

  • Nie odpowiada identyfikatorowi użytkownika i nie przechowuje żadnych danych osobowych.
  • Ten plik cookie jest absolutnie niezbędny do obsługi funkcji bezpieczeństwa i nie można go wyłączyć.
Wyłącz pliki cookie w przeglądarce

Instrukcje dotyczące zarządzania/blokowania plików cookie w Twojej przeglądarce znajdziesz tutaj:

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy / formularz zgłoszeniowy online

W przypadku przesłania do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy (np. formularz zgłoszeniowy online), Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, zostaną przez nas zachowane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku nast. pytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

IV.aPolityka prywatności dotycząca aplikacji online

ZBIERANIE DANYCH

W trakcie składania przez Ciebie aplikacji online będziemy gromadzić i przetwarzać od Ciebie następujące dane osobowe dotyczące aplikacji:

CEL ZBIERANIA / UJAWNIANIA DANYCH

Twoje osobiste dane aplikacyjne są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu obsadzania stanowisk w naszej grupie spółek. Co do zasady Twoje dane będą przekazywane wyłącznie na wewnętrzne stanowiska i do działów specjalistycznych odpowiedzialnych za konkretny proces aplikacyjny, chyba że wyrazisz zgodę (za pośrednictwem naszego formularza aplikacyjnego) na rozpatrzenie Twojej aplikacji na inne odpowiednie stanowiska.

Należy pamiętać, że podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane do generowania statystyk dotyczących procesu składania wniosków (online). Statystyki te tworzone są wyłącznie dla naszych własnych celów i nigdy nie są personalizowane, ale w formie anonimowej.

PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane są gromadzone/przetwarzane zgodnie z § 26 BDSG (nowy) (poprzednio § 32 BDSG) lub za Twoją zgodą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH APLIKACJI

Twoje osobiste dane aplikacyjne są co do zasady usuwane nie później niż cztery miesiące po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Nie ma to zastosowania, jeśli przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie, jeśli dalsze przechowywanie jest wymagane w celu udowodnienia lub jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dłuższe przechowywanie.

PRZECHOWYWANIE PRZYSZŁYCH OFERTY PRACY

Jeśli nie jesteśmy w stanie zaoferować Ci aktualnego stanowiska, ale na podstawie Twojego profilu uważamy, że Twoja aplikacja może być przedmiotem zainteresowania w przyszłych ofertach pracy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe z aplikacji przez maksymalnie 3 lata, pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę takie przechowywanie i użytkowanie. Porównamy Twoje dokumenty z naszymi ofertami pracy i skontaktujemy się z Tobą z odpowiednią, jeśli znajdziemy odpowiednią ofertąę. Raz lub dwa razy w roku będziesz również otrzymywać informacje o pracownikach pocztą elektroniczną, aby być na bieżąco z wydarzeniami i aktualnościami w Lauble GmbH.

OCHRONA DANYCH

W celu ochrony danych gromadzonych w ramach Twojej aplikacji przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem, podjęliśmy różne techniczne i organizacyjne środki ostrożności. W szczególności transmisja Twojej aplikacji online jest szyfrowana zgodnie z aktualnie uznanym stanem techniki.

PRAWO DO INFORMACJI I ODSTĄPIENIA OD

Masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przechowujemy (prawo do informacji) oraz do poprawienia lub usunięcia/zablokowania nieprawidłowych danych. Na pisemny wniosek z przyjemnością poinformujemy Cię o przechowywanych na Twój temat danych. Otrzymasz od nas list polecony z odpowiednimi dokumentami. Proszę zrozumieć, że musimy oczywiście również zweryfikować Ciebie jako odbiorcę - aby chronić Twoje dane osobowe. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych. W przypadku Badenii-Wirtembergii jest to: Komisarz stanu ds. ochrony danych i wolności informacji.

Hausanschrift: Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart

Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15,

E-Mail: POSTSTELLE@LFDI.BWL.DE

IV.bInformacja o ochronie danych dotycząca zgłaszania online wyników testu Coronavirusa

ZBIERANIE DANYCH

W trakcie zgłaszania wyniku badania koronowego zbieramy i przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe i zdrowotne:

CEL ZBIERANIA / UJAWNIANIA DANYCH

Twoje dane osobowe i dotyczące zdrowia są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu śledzenia podejrzanych przypadków infekcji lub ostrych infekcji w naszej firmie oraz zgłaszania ich właściwym organom ds. zdrowia po wykryciu przez nas lub przez osobę, której zlecono przeprowadzenie testów. Zasadniczo Twoje dane będą przekazywane do biur wewnętrznych i działów specjalistycznych odpowiedzialnych za konkretną procedurę testową oraz do odpowiedniego działu zdrowia tylko w przypadku pozytywnego wyniku testu.

Pamiętaj, że przesłane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane do generowania statystyk dotyczących procesu testowania. Statystyki te tworzone są wyłącznie dla naszych własnych celów i nigdy nie są personalizowane, ale w formie anonimowej.

PODSTAWA PRAWNA

Gromadzenie/przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z Sekcją 26 III BDSG-nowy, Artykuł 9 ustęp 2 litera B RODO lub za Twoją zgodą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH I ZDROWOTNYCH W ZWIĄZKU Z RAPORTOWANIEM WYNIKÓW TESTU KORONAWIRUSA

Twoje dane osobowe i dotyczące zdrowia zostaną z reguły usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu procedury testu koronawirusa. Nie ma to zastosowania, jeśli przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie, jeśli dalsze przechowywanie jest wymagane w celu udowodnienia lub jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dłuższe przechowywanie.

OCHRONA DANYCH

Podjęliśmy różne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić dane zebrane w ramach raportu z wyników testu koronowego przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem. W szczególności transmisja wyników Twojego testu jest szyfrowana zgodnie z aktualnie uznanym stanem techniki.

PRAWO DO INFORMACJI I ODWOŁANIA

Masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przechowujemy (prawo do informacji) oraz do poprawienia lub usunięcia/zablokowania nieprawidłowych danych. Na pisemny wniosek z przyjemnością poinformujemy Cię o przechowywanych na Twój temat danych. Otrzymasz od nas list polecony z odpowiednimi dokumentami. Proszę zrozumieć, że musimy oczywiście również zweryfikować Ciebie jako odbiorcę - aby chronić Twoje dane osobowe. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym ds. ochrony danych. W przypadku Badenii-Wirtembergii jest to: Komisarz stanu ds. ochrony danych i wolności informacji.

Hausanschrift: Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart

Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15,

E-Mail: POSTSTELLE@LFDI.BWL.DE

V. Narzędzia analityczne i reklama

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Informacje generowane przez plik cookie (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics

ANONIMIZACJA IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: tools.google.com/dlpage/gaoptout

SPRZECIW WOBEC ZBIERANIA DANYCH

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych, klikając pole wyboru na dole strony (dezaktywuj Google Analytics). Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:

support.google.com/analytics/answer/6004245

PRZETWARZANIE DANYCH ZAMÓWIENIA

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

DEMOGRAFIA W GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

VI. wtyczki i narzędzia


mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq i polityce prywatności Google www.google.com/policies/privacy/.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Mimo wszelkiej staranności zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zakres

Lauble GmbH może umieszczać tak zwane linki do innych stron internetowych, które są interesujące dla Lauble GmbH. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy jednak tylko stron internetowych Lauble GmbH, z wyłączeniem stron internetowych osób trzecich.

Ciągły rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne jest dostosowywanie naszego oświadczenia o ochronie danych.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym czasie odpowiednich zmian.